איור ?.20?שסרו בית-הכנסת מכיוון מערב,לארור עונת החפירות השלישית בבית-שערים (אביגד-מזר ?.(234 :1992?