איור ?.10?תרשים טופוגראפי של גבעת בית-שערים ומיקום שרידי המבנים (אביגד תשל"ב: ציור ?.(1?