איור ?.8?פתחי מערכות-הקבורה בצד הדרך העולה אל היישוב (אביגד תשל"ב: לוח ?.(1?