איור ?.4?תרשים של אזור הגליל-התחתון המערבי ופריסת הכבישים הרומיים.