איור ?.1?מבס מצפון על קבר שיך איבריך על גבעת בית-שערים (מזר תשי"רו: לוח ?(2,11?