ביביליוגרפיה

ביביליוגרפיה הערת מבוא כל אזכור בטקסט ובביליוגרפיה לגבי התלמוד הבבלי , הרמב"ם , הטור , והשולחן ערוך , מתייחס למהדורות המקובלות . ספרות תלמודית אבות דרבי נתן , מהדורת שכטר , ווינא , תרמ"ז . מכילתא 7 רכ ישמעאל , מהדורת הוראויטץ רבין , ירושלים , תש"ל . מדרש הגדול , שמות , ירושלים תשכ"ז . סדר אליהו זוטא , מהדורת מאיר איש שלום , ירושלים , תשכ"ט . 0 פרי , מהדורת פינקלשטיין , ניו יורק , תשכ"ט . שמות רבה , מהדורת מירקין , תל אביב , תש"ך . ספרות ראשונית אבן גבאי , מאיר , עבודת הקודש , ירושלים , תשל"ג . אברבנאל , יצחק , נחלת אבות , ניו יורק , תשי"ג . אברהם , בן הרמב"ם , המספיק לעובדי הי , מהדורת נ' דנה , רמת גן , תשמ''ט . אזואלי , חיים יוסף דוד , פתח עינים , חלק ראשון , ירושלים , תשי '' ט . — , שער יוסף למסכת הוריות , ליוורנו , תקי"ז . אחאי גאון , שאילתות ררב אחאי גאון , ירושלים , תשל"ה . אייבשיץ , יהונתן , אורים ותומים , אוסטרהא , תקצ"ה . אילנבורג , יששכר בער , באר שבע , ווארשא , תר"ן . איסרליש , משה , שו"ת הרמ"א , מהדורת זיו , ירושלים , תשל"א . אלבו , יוסף , ספר העיקרים , ירושלים , תש"ך . אלגז...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד