הערות

הערות הערות למבוא נ אני חב תודה עבור מונח זה , כמו גם עבור חלק ממסגרת הניתוח , לחברי מנחם פיש , שניתח את הדברים בצורה יפה ומשכנעת בספרו לדעת חכמה , ירושלים , 1994 שער שני . יצחק ד' גילת , בספרו משנתו של רי אליעזר בן דוורקנוס ומקומה כתולדות ההלכה , תל אביב תשכ"ח , הראה בברור את האופי המסורתני של ר' אליעזר בן הורקנוס . ככל שידוע לי הוא החוקר הראשון שהסב את תשומת הלב לאופיו המיוחד של העימות בין ר' אליעזר לבין ר' יהושע , ראה שם , עמ' -323 , 325 ולהלן . . 2 ראה p . 35 D . Boyarin , Intertextuality and the Readingof Midrash , Bloomington 1990 , בדור מאוחר יותר פירש ך ירמיה את תגובת ר' יהושע בדרך מעט שונה : ' מאי לא בשמים היא ? אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קול , שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטות' ( שם . ( לדעת בויארין , ר' ירמיה מוסיף ומפרש את דברי ר' יהושע בכך שהוא מצביע על העיקרון הקובע את גבולות הפרשנות הנקבעת על ידי רבי ירמיה על ידי הכרעת הרוב - 'אחרי רבים להטות . ' פירושו של בויארין אינו נראה לי מכמה טעמים . ראשית , מבחינה טקסטואלית - ר' ירמיה אינו מוס...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד