פרק יב / על סמכות וחובת הציות

פרק יב / על סמכות וחובת הציות של הגורם הסמכותי האחראי לפרשנות ולחקיקת הנורמה המחייבת היא מרכזית במיוחד . למרות חשיבותה של השאלה הנידונה , טרם נערך מחקר אנליטי מקיף והדיון בפרק זה משרטט קוים ראשונים למחקר זה . כאמור , פרק זה עוסק בניתוח המודלים הטהורים של הסמכות ההלכתית . טבעם של מודלים טהורים שאין הם משקפים את הגיוון והמיוחדות שבחומר האמפירי עצמו , ולפיכך קשה להניח שהספרות ההגותית או ההלכתית יציגו את המודלים בטהרתם . עם זאת , יש חשיבות מרובה בעצם הצגת המודלים הטהורים , שכן הם מאפשרים דיון יסודי וברור יותר בשאלת הסמכות . טענתי היא שבמסורת היהודית לדורותיה מצויים שני 2 מודלים עיקריים של סמכות , שבעקבות המינוח שטבע דה ג'ורג , ' אציין אותם כסמכות הכרתית וסמכות ציווית ( דאונטית . ( שני מודלים אלו נבדלים זה מזה בשאלות יסוד רבות וביניהן : מהו מקור תוקפה של הסמכות , מהי חובת הציות המוטלת על חברי הקהילה המכירים בסמכות זו , ובעצם מהו היחס שבין הקהילה לבין בעלי הסמכות . נפנה , אפוא , לניתוח מפורט של הסמכות ההכרתית ולבדיקת מידת הימצאותה במקורותינו . למרות שאפתח בניתוח מודל זה , אאלץ במהלך ניתוחו ל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד