1.סובלנות ופלורליזם

. 1 סובלנות ופלורליזם נקודת התצפית שממנה מבקש אני לבחון את מעמד המחלוקת היא ההבחנה הבסיסית שבין סובלנות לפלורליזם . לא אוכל להיכנס כאן לניתוח מושגי היסטורי או סוציולוגי של שני מושגים אלו , ואסתפק בניתוח מושגי קצר שיספק את מטרותי בסעיף זה . 10 בלנוה - חוקרים שונים הצביעו על כך כי מושג הסובלנות הוא פרדוקםלי . שכן בסובלנות אנו מוכנים לשאת ולסבול את מה שלאמיתו של דבר אנו דוחים . הסובלנות בנויה , אפוא , מצירוף של שתי גישות מנוגדות . מצד אחד אנו מתנגדים לעמדה הנסבלת ודוחים אותה , מצד אחר אנו מאפשרים את קיומה ' . מסקנה פרדוקסלית' זו של דחייה והסכמה מבוססת על כמה הנחות בסיסיות הקשורות זו בזו והמנהירות זו את זו . ראשית , העמדה הנסבלת מהווה סטייה ממה שנחשב כנכון . אין כל טעם לדבר על סובלנות ביחס למה שנחשב ראוי ונכון , שהרי אותו אין אנו דוחים כלל ועיקר . ברור , אפוא , שהסובלן אינו רלטיביסט או ספקן . עמדות אלו אינן מניחות את היחס - אמת וסטייה ; הן אינן מבססות שום עמדה ולפיכך אינן יכולות לבסס דחייה של עמדה כלשהי ( השווה סובלנות , עמ' . ( 26-25  אל הספר
הקיבוץ המאוחד