ב.המחלוקת כיסוד מעצב

ב . המחלוקת כיסוד מעצב במסגרת סעיף זה לא אחזור על מכלול מאמרי חז"ל שביססו את התפיסה הרואה במחלוקת יסוד מעצב של החיים והתרבות ההלכתיים . ברצוני כאן להתחקות אחר תשתיתה העיונית של תפיסה זאת . אם התפיסה המסורתנית ראתה בלימוד התורה תהליך של מסירה והעברת מסורת , הרי שהתפיסה הבסיסית העומדת ביסודה של הגישה שלפנינו מעמידה במרכו לימור התורה את תהליך הדרשה והפירוש כמו גם את השיח הרציונלי המבסס ומנתח את המקורות . ביטוי מובהק ונועז לגישה זאת מצוי במסורת התלמודית הבאה : אמר רב יהודה אמר רב בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות . אמר לו מי מעכב על ידך , אמר לו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות , אמר לפניו רבנו של עולם הראו לי , אמר לו חזור לאחורך . הלך וישב בסוף שמונה שורות ולא היה יודע מה הן אומרים , תשש כוחו , כיון שהגיע לדבר אחד , אמרו לו תלמידיו , רבי מנין לך , אמר להן הלכה למשה מסיני , נתיישבה דעתו ( מנחות , כט , ב . ( סיפור מופלא זה , שזכה לניתוחים ופרשנויות מרובים , מציב את משה במעמד שונה מזו שהמשנה במסכ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד