א.המחלוקת כתופעה היסטורית

א . המחלוקת כתופעה היסטורית במסכת סנהדרין ( פח , ב , ( מובאת הברייתא הבאה : אמר רבי יוסי מתחילה לא היו מרבין מחלוקות בישראל , אלא בית דין של שבעים ואחד יושבים בלשכת הגזית , ושני בתי דינין של עשרים ושלשה , אחד יושב על פתח הר הבית ואחד יושב על פתח העזרה , ושאר בתי דינים של כ"ג יושבים בכל עיירות ישראל . הוצרך הדבר לשאול שואל מב"ד שבעירו , אם שמעו אמרו להם , ואם לאו באים לזה שסמוך לעירו , אם שמעו אמרו להם , ואם לאו באים לזה שעל פתח הר הבית , אם שמעו אמרו להם ואם לאו באין לזה שעל פתח העזרה ואומר . כך דרשתי וכך דרשו חבירי , כך למדתי וכך למדו חבירי , אם שמעו אמרו להם , ואם לאו אלו ואלו באין ללשכת הגזית ... אם שמעו אמרו להם ואם לאו עומדין למנין . רבו המטמאים טמאו , רבו המטהרין טהרו . משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן רבו מחלוקות בישראל ונעשית תורה כשתי תורות . ברייתא זו מתארת את סדר ההכרעה של כל בעיה הלכתית . היסוד המרכזי הקובע את הכרעת הדין הוא המסורת . ההלכה היא בראש ובראשונה מסורת הנמסרת מדור לדור ותפקידו של המוסד המכריע למסור מסורת זאת , ובכך לסתום את הפירצה שיצרה הבעיה החדשה - 'אם ש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד