ג.עמדת ר' שמואל גלאזנר

ג . עמדתר ' שמואל גלאזנר ביטוי אחר לרעיון החידוש כמגלם את משמעות הביטוי 'אלו ואלו דברי אלוהים חיים , ' מצוי אצל הרב שמואל גלאזנר . הנחת המוצא שלו היא ההבחנה החדה בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה : כי תורה שבכתב נמסרה למשה מלה במלה , מבראשית עד לעיני כל ישראל , ותורה שבעל פה נמסר לו הענין ולא המלות . ההבחנה הבסיסית הזו מצביעה על טבעה הבסיסי של תורה שבעל פה , הפתוחה לריבוי פרשנויות , שכן : כל ענין הנמסר על פה , בטבעו מונח שישונה בהבנתו מאיש לאיש , דכל אחד מכניס בו מעט מהשגתו והבנתו הפרטית ( שם . ( האיסור המקורי של כתיבת התורה שבעל פה נועד לדעת הרב גלאזנר להבטיח את החידוש הפרשני המתמיד . כתיבת התורה שבעל פה היתה הופכת אותה לטקסט חתום וסגור שאינו פתוח לחידוש , ובלשונו : מה שנמסר פירוש התורה על פה ונאסר לכתבה , הוא כדי שלא לעשותה קיום לדור דורות ושלא לקשור ידי חכמי דור ודור לפרש הכתובים כפי הבנתם ... כדי שתהיה התורה חיה עם האומה ומתפתחת עמה , והיא היא נצחיותה ( שם , עמ' ג . ( גלאזנר מציע תיאוריה רדיקלית ביחס למשמעות הליך הפרשנות שבתורה שבעל פה . לפי תפיסה זו , התהליך הפרשני של התורה שבעל פה אי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד