ב.עמדת ר' חיים בר בצלאל

ב . עמדתר ' חיים בר בצלאל ביטוי רב רושם להדגשת החידוש המתמיד מצוי אצל ר' חיים בר בצלאל , אחיו של המהר"ל מפראג . אם מילהויזן הדגיש את תהליך החידוש המתמיד של התורה על ידי הממסד - הסנהדרין - ר' חיים מדגיש את החידוש המתמיד בתחומי הוויתו של היחיד עצמו . וכך הוא כותב בהקדמה לספרו 'ויכוח מים חיים -. ' וואת היתה גם כן לפנים בישראל על כל דבר הוראה שיבוא לפני החכם אשר הגיע לגבורות ההוראה , דהיינו שיהי בן מ' לבינה , אזי יפתחו לפניו כל ספרי ההוראות ויהיו נקראים לפניו דברי האוסרין ודברי המתירין , והיה מעיין בהם באימה וביראה , ברתת ובפחד . ואם היה הדבר נוטה לאיסור מיד היה חושש להחמיר . ואם היה בו מנהג להקל היה נוטה גם כן אחריו . וכן אם בידו היה מצרף כל חכמי עירו והם נושאין ונותנין בדבר , עד שהשוו דעתם יחד . ואם חזרה ובאה הוראה זו מאתמול וכך וכך דינה , רק כמשפט הוראה ראשונה יעשה גם כן לשניה , להיות מתון בדבר , משום דבשנוי מעט מתהפך הענין , כמו שכתבתי כבר . גם דעתו של אדם אינו שווה עליו בכל עת , ובאולי לא היה דעתו נוטה להורות בה כמו שהורה בה אתמול , ואין בזה שום השתנות או חסרון לומר שנעשית התורה על יד...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד