ה.התכלית הדתית שבשיח ההלכתי

ה . התכלית הדתית שבשיח ההלכתי מגמה אחרת טוענת שמכלול הדעות החלוקות הוא 'דברי אלוהים חיים' מפני שבכולן מבוטאת אותה תכלית - / 7777 עבודת האל בצורה המושלמת ביותר . וכך למשל כותב ר' יצחק עראמה : טעם אמרם ז"ל הללו מטהרין והללו מטמאין הללו מכשירין והללו פוסלין הללו מזכין והללו מחייבין ואלו ואלו דברי אלוהים חיים ( חגיגה ג , ב , ( כי כוונת כולם להעמיד התורה והמצווה על הצד היותר שלם שאפשר ולהפיק רצון האלוהים שהנחילה לנו . ולזה היו כל הסברות ההם נכנסות תחת גדר ההגבלה ההיא ומקיימין אותה כמו שאמר על זה כולם מרועה א' ( קהלת יב . ( ומזה הטעם אמרו כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים כר ( אבות פ"ה . ( והוא כאשר יהיה כמחלוקת בית שמאי ובית הלל . שהוא מזה האופן שהעניין הכללי אשר ירצה האחר הוא אשר ירצה חברו ולא יתחלפו כי אם בעניינים החלקיים הפרטיים . מגמה זו דומה לקודמתה בכך , שהיא מסיטה את הדגש מתוכן הדעות החלוקות לכוונה הסובייקטיבית של הנוטלים חלק בהתדיינות ההלכתית . כדאי לשים לב שלפי עראמה הביטוי 'כולם מרועה אחד' אינו מתייחס כלל למקור הדעות,- אין הוא מציין את העובדה שמכלול הדעות נובע , בדרך כזו או אחר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד