ג.עמדת ר' חיים מוולזין

ג . עמדתר ' חיים מוולזין ביטוי רב רושם לעמדה הרואה את תכלית השיח ההלכתי בבקשת האמת מצויה אצל ר' חיים מוולזין , המנסח מסכת הגותית לכידה בנושא שלפנינו . באחת מתשובותיו כותב ר' חיים כך : אחר הדברים והאמת שדיברנו בס"ד עומד אני בדעתי ככוחי אז כן עתה בכוח דהיתרא אחלי , יכונו דרכי כת"ר - ] כבוד תורתו ] לשמור משפטי צדק הראוי למופלא שבסנהדרין שלא לישא פנים בדין לחכמים שאני חולק עליהם בדין זה . כי אף שתלמידיהם אנחנו ומימיהם הכינו לנו , אלא שאין לנו פה לשתות בצמא דברי קדשם כראוי להם . אמנם בתורה דכתיב בה אמת הלא בלתי אל האמת עינינו , ותלמיד שאמר דבר הלכה אין מזיחין ואין מזניחין ואין מזחיחין , ולזה שומעין שאמר כהלכה . ודבר מה ישיבני כת"ר בזה אסלסלם ואחבקם ולא אזה מחבב כל דיבור ודיבור על אפניו ואענדם עטרה על ראשי . ומניה ומינאי יתקלס עליאה יתברך שמו . ברוך חכם החים , שאין דעת בני אדם דומה זה לזה , ואלו ואלו דברי אלוהים חיים , ובלבד שיכווין לבבנו להוציא הדין לאמיתה של תורה , והוא יתברך שמו למען חותמו אמת יפקח עיניו , להמציא לנו דרך התורה באמת דכתיב בה אמת ושלום . " בתשובה זו משולבת תודעה מסורתית של ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד