א.עמדת הרב ריינס

א . עמדת הרב ריינס הרב ריינס מציע את עמדתו במסגרת פירוש לדברי התלמוד במסכת חגיגה ( ג , ב , ( שעמדו במרכז רוב הדיונים בנושא שלפנינו . הקושי העיקרי שמוצא הרב ריינס בדברי התלמוד מצוי בשאלת התלמוד ותשובתו : 'שמא יאמר אדם היאך אני למד תורה מעתה 7 תלמוד לומר כולם ניתנו מרועה אחד . ' כנגד מהלך תלמודי זה טוען הרב ריינס : הלא תוכנה של השאלה הוא , דהאיך יש ללמוד תורה אחר שיש בה דעות הפוכיות ודעה אחת נדחת מהלכה , כי שני הפכים בנושא אחד הוא דבר שאי אפשר , וכנודע מחוק הסתירה , והיא באמת שאלה גדולה ורבת הערך , ואם כן אפוא מה הועיל בזה שאמר 'ת"ל כולם ניתנו מרועה אחד' הלא כל עוד שלא באר אפשרות של מציאות שתי דעות המנוגדות זו לזו ביחד נשארה השאלה במקומה ? שאלה זו , שכידוע היוותה קו מנחה לביטויים שונים של עמדות מוניסטיות , פלורליסטיות והרמוניסטיות , מנחה את הרב ריינס לכיוון אחר לחלוטין . כדי להתמודד עם קושי זה פורש הרב ריינס את הנחות המוצא התיאורטיות שלו ביחס למשמעותה של התורה שבעל פה . הוא מבחין הבחנה בסיסית בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה . התורה שבכתב 'היא כללית ושורשית , ' כלומר התורה שבכתב מתאפיינת בכל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד