א.עמדת ר' צדוק הכהן מלובלין

א . עמדת ר' צדוק הכהן מלובלין ר' צדוק הכהן כותב כך : בכל חדושין דאורייתא אי אפשר להיות דבר מבורר שלא יהיה נטייה לכאן ולכאן , כמ"ש ( חגיגה ג , ב ) הללו מטמאין כוי ואלו ואלו דא '' דו ( עיתבץ יג , ב , ( פירוש אלוהים בעל הכוחות כולם הנפרדים שבעולם וזהו לשון רבים דדברי תורה הוא חיות הבריאה כולה ... והם נפלגים למעיינות שונים לאסור ולהתיר , וכסבורים אנו דהוא בדעתו של חכם ואינו כן אלא גם זה ביד ה' שמאיר עיניו ומטה לבבו כפי החפץ ורצון אלוהי לבד . ולכן נקרא דברי אלוהים חיים , דבאמת הן דברי הש"י ... כנבואה . רק החילוק תבואה הוא "כה אמר ה , "' היינו כזה ממש ואין בו הטיה וחילוק ... דהדבור דהש"י ממש בגרונו של נביא , והדבור הוא התגלות לפועל , ובהתגלות אי אפשר להיות ב' הפכים בנושא א' כידוע , דשכל בני אדם מכחיש זאת ... אבל חכם הוא דבוק בחכמתו של הש"י שהוא במחשבה שבמוח , שם אפשר להיות ב' הפכים בנושא א . ' ולא עוד אלא שהוא כמעט מוכרח כפי מה שיסד הש"י כל הבריאה דבר והיפוכו ... ואין לך דבר בעולם שלא יהיה היפוכו ממש גם כן , ובודאי יש לזה רשימו בחכמתו ית' שהוא שורש הרצון המוציא לפועל . רק שבפועל ב' הפכים אינ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד