פרק ה / גבולות הפלורליזם ההלכתי וטיבו של ההיסק ההלכתי

פרק ה / גבולותהפלורל יזם ההלכתי וטיבו של ההיסק ההלכתי אחת , ושתי קביעות סותרות , עשויות להיות נכונות , שכן לשתיהן יש ביסוס . כפי שראינו בפרק ג , גם המצדדים במוניזם ההלכתי עשויים להכיר באופיו המיוחד של ההיסק ההלכתי , ואולם ברור שהכרה זו מגיעה לידי ביטוי ממצה בעמדה הפלורליסטית . שכן , רק היא מעניקה ערך שווה למכלול הדעות האפשריות ; ערך המשקף את טיבו המיוחד של ההיסק ההלכתי . ביטוי ממצה לאופיו של ההיגיון ההלכתי מצוי אצל ר' אברהם הלוי המצדד בעמדה הפלורליסטית : והנה באתי במגילת ספר להודיע כי זה היא מחלוקת לשם שמים , ו'אלו ואלו דברי אלוהים חיים . ' ואל יאמר האומר אם נכריע לאחד מן הצדדין אנו סבורין שדברי הצד האחר הם דברים שלא כהוגן ואין להם על מה שיסמוכו , חס וחלילה . כי ידוע למי שעמד על דבריהם , שהם דברים עמוקים , והדברים עתיקים . ותורתנו הקדושה היא ארוכה מארץ מרה ורחבה מני ים , ויש פנים לכאן ולכאן . וידוע מה שכתב הנשר הגדול הרמב"ן , בהקדמת ספר "מלחמות ה , "' על מה שהשיג הרז"ה על הרי"ף ז"ל 'שאין בחכמה הזאת מופת ברור כגון חשבוני התשבורת ונסיוני התכונה ... ' ושפתים ישק משיב דברים נכוחים / באופן ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד