פרק ד / ההתגלות והפלורליזם ההלכתי

פתן ד / ההתגלות והפלורליזם ההלכתי כאמור , בעיית היסוד של העמדה הפלורליסטית היא הבעיה התיאולוגית : מהו מושג ההתגלות התואם עמדה שכזו ? מן העיון בספרות עולה , שישנם שלושה מודלים עיקריים שהוצעו לפתרון הבעיה התיאולוגית : הריאליסטי , האנתרופולוגי והסמכותי . נפנה , אפוא , לדיון מפורט בכל אחד מהם . אמר לפניו וכונו של עולם הודיעני היאך היא ההלכה אמר לו 'אחרי רבים להטות' רבו המזכין זכו רבו המחייבין חייבו , כדי שתהא התורה נדרשת מ"ט פנים טמא ומ"ט טהור . ממקור זה עולה , שהאל לא מסר את התורה באופן חתוך וסופי ; התורה נמסרה , אפוא , בצורה פתוחה כדי לאפשר את התהליך הדרשני המבסס את האפשרויות הסותרות . זאת ועוד , ההכרעה ההלכתית המעשית אינה משקפת את חשיפת דבר האל עצמו אלא את הצורך ב'הלכה , ' בנורמות ברורות שאותן יש לממש . רבי ינאי מבחין אפוא , בין ההתגלות לבין התחום המעשי . הכלל הקובע את התחום המעשי - הכרעת הרוב , מבוסס אמנם על רצון האל אך אינו קובע ומכריע בשאלת מעמדן של האפשרויות ההלכתיות . האפשרויות הסותרות - מעמדן זהה , שכן את כולן מאפשר הטקסט המקראי , וליתר דיוק : התהליך הדרשני . פתיחות הטקסט לדרשות מ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד