ב.האמת ההלכתית וההתגלות

ב . האמת ההלכתית וההתגלות התפיסה המוניסטית , המניחה שיש תשובה נכונה אחת לכל בעייה הלכתית , מתחייבת לכאורה , להניח תיאוריה מקסימליסטית של ההתגלות במעמד הר סיני , שלפיה התורה שניתנה במעמד זה כוללת , לפחות במובלע , את מכלול ההכרעות הנכונות לכל המצבים . תיאורית התגלות זו נראית כהנחה הבסיסית של הגישות המצדדות באובייקטיביות בלתי מותנית , ואף של העמדה הקירובית , שהרי כולן מניחות שבכל מצב עניינים רק הכרעה הלכתית אחת נכונה באופן בלתי מותנה - היא ההכרעה שמקורה בהתגלות . אכן , חכמים המצדדים בתיאוריה מקסימליסטית זו , כמו הר"ן ורבי יום טוב ליפמאן העלר , מצטטים מאמר חז"ל המשקף תיאוריה מקסימליסטית של ההתגלות . התלמוד במסכת מגילה ( יט , ב ) מביא את הדרשה הבאה : ואמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מאי דכתיב 'ועליהם ככל הדברים אשר דבר ה' עמכם בהר' ( דברים ט י ) מלמד שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים ומה שהסופרים עתידין לחדש , ומאי ניהו מקרא מגלה . ממקור זה עולה , לכאורה , שמכלול ההכרעות ההלכתיות נמסרו למשה , ולפיכך תהליך ההכרעה ההלכתית מהווה מימוש או יישום של ההתגלות הבסיסית עצמה . ואולם אם נעי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד