א.משמעותה של המחלוקת

א . משמעותה של המחלוקת לכאורה , התפיסה המוניסטית אינה יכולה לייחס למחלוקת ערך עצמי , שכן בכל מחלוקת אחת העמדות משקפת טעות . כיצד ניתן אפוא לייחס ערך למצב הכולל בתוכו טעות ? העמדה המוניסטית רואה במחלוקת מצב של העדר התשובה הנכונה . מצב זה , מתוקף ההנחות המוניסטיות , אינו מצב רצוי , ואין לו ערך עצמי . לפי המוניסט המחלוקת היא לכל היותר שלב בדרך אל התשובה הנכונה , ולפיכך היא מצב ארעי . ואולם , העיון בספרות הבתר תלמודית מגלה תמונה מורכבת יותר : לא כל חכמי ישראל המצדדים במוניזם מעריכים את המחלוקת בהתאם להנחות המוצא של עמדה זאת . בפרק זה אנתח תופעה זאת ואציע דרכים להבנתה . ראוי לציין כי בפרק יא ( סעיפים א ב , ( אקדיש טיפול מקיף לבחינת המסורות השונות לגבי משמעותה של המחלוקת , שם נראה כי קיימות שתי תפיסות יסוד להערכתה של המחלוקת : האחת רואה בה לא יותר מאשר תופעה היסטורית , שיש להבינה על רקע אירועים מסוימים ; השנייה רואה במחלוקת יסוד מעצב של התרבות ההלכתית . בפרק שלפנינו , העוסק בניתוח התפיסה המוניסטית , אתמקד בניתוח העמדות של חכמי ישראל , שבדבריהם משתקף המתח שבין עמדה מוניסטית לבין הענקת ערך למח...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד