2.העמדה האפריורית־אידיאלית

. 2 העמדה האפריורית אידיאלית 9 ביטוי ברור לעמדה זו מצוי בהגותו של הרב סולובייצ'יק . לדעתו ההלכה אינה מערכת הנגזרת ממציאות כלשהי ואין היא משקפת אותה , ההלכה היא מערכת ערכים אידאלית שהנחותיה הם : התכנים הנתונים מסיני וכללי הפעילות שאף הם ניתנו בסיני . חכם ההלכה בפעילותו האוטונומית מפעיל את כללי המערכת והכרעתו משקפת , בדומה לפעילות דדוקטיבית מתמטית . מסקנה הכרחית הנובעת מהנתונים . כך מתאר הרב סולובייצ'יק את פעילותו של חכם ההלכה : איש ההלכה כשהוא ניגש אל המציאות , הרי הוא בא ותורתו , שניתנה לו מסיני , בידו . מזדקק הוא לעולם בחוקים קבועים וכללים מוצקים . תורה שלמה של הלכות ודינים מורה לו את הדרך המוליכה אל ההויה . איש ההלכה מתקרב אל העולם , כשהוא מזוין ... בחוקותיו , בדיניו , בעיקריו ובמשפטיו ביחס אפריורי ... מהותה של ההלכה שקיבלה [ איש ההלכה ] מאת הקב"ה , היא יצירת עולם אידאלי . הרב סולובייצ'יק מתנגד לרעיון שההלכה משקפת את סדר המציאות הטבעית עצמה . הוא מדמה את ההלכה למתמטיקה המבטאת סדר אידאלי אפריורי , שאינו מותנה כלל במציאות ואינו נקבע על ידה . ההרחקה הואת של ההלכה מהמציאות באה לידי ביטו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד