פרק ב / משמעות המושג הכרעה תקפה

פרק ב / משמעות המושג הכרעה תקפה בהנחה שהלכה תקפה אינה מבוססת רק על הכרעה מוסדית של בית הדין או של כל מוסד מוסמך אחר , אחת מהשאלות היסודיות שהעמדה המוניסטית עומדת בפניהן היא : מהם הקריטריונים לקביעת תקפותה של ההלכה ? בפרק הקודם ראינו שיש מחכמי ישראל שהצביעו בצורה ברורה על קשר בין תקפות הלכתית לבין אמיתות . עמדה מסוימת היא תקפה משום שהיא מבוססת כנדרש , ולכן היא נכונה . ואולם קשר זה בין נכונות לתקפות מסיט את השאלה אל משמעות הנכונות ההלכתית : מהם הקריטריונים לקביעת נכונות הלכתית ? האם נכונות הלכתית מבוססת על התאמה ( קורספונדנציה ) למצב ענייניים כלשהו ? אם כן מהו אותו מצב עניינים ? האם זהו רצון האל , מח י שבתו או הסדר הטבעי שבעולם ? אפשרות אחרת היא לטעון , שנכונות הלכתית אינה נקבעת על בסים ההתאמה שבין הנורמה ההלכתית התקפה למצב ענייניים כלשהו , והיא משקפת רק את העובדה שלפי מיטב שיקול הדעת האנושי בזמן נתון הכרעה מסוימת בלבד היא הנכונה . לפי אפשרות אחרונה זאת , נכונות הלכתית משקפת התאמה של הכרעה הלכתית מסוימת למערכת ההלכתית עצמה ולא למצב עניינים שמחוצה לה . התאמה זאת נקבעת באופן בלעדי על ידי ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד