4.העמדה הדחויה עשויה להתקבל כעמדה ההלכתית הנכונה

. 4 העמדה הדחויה עשויה להתקבל כעמדה ההלכתית הנכונה ר' מנשה מאילייא , מציע פירוש נועז לדברי התלמוד במסכת עירובין . הוא קושר בין דברי התלמוד 'אלו ואלו דברי אלוהים חיים , ' לבין המשנה במסכת עדויות הקובעת : ולמה מזכירין דברי היחיד בין המרובין , הואיל ואין הלכה אלא כדברי המרובין ? שאם יראה בית דין את דברי היחיד ויסמוך עליו ( פרק א , משנה ה . ( ממשנה זאת מסיק ר' מנשה : נמצא שיכול איזה ב"ד , לסמוך על איזה יחיד ולשנות ההוראה לפי ראות עיניהם , ממה שנהגו דורות שלפניהם . ואף להקל באיזה דין דאורייתא . וכמו שמצינו במקומו של ר' יוסי הגלילי היו אוכלין בשר עוף בחלב . ר' מנשה מאילייא חוזר ומבהיר את היקף סמכותם של חכמי ההלכה לשנות את הדין ואפילו בדין דאורייתא : כי יכול [ הדין ] להשתנות לפי הדור , ויעדתי כבר לבאר , שאף בדינים שבין אדם למקום ומצוות שמעיות , תלוי גם כן לפי הזמן , ותלוי בב"ד ושופט שבימיך ( שם , עמ' מט . ( כדי לבסס את עמדתו , מפנה ר' מנשה לדברי התלמוד ( סנהדרין יז , א ) הקובע : 'אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את pi ^ n מן התורה . ' דברי התלמוד הללו נראין תמוהין , וכבר רבנו תם התקשה ב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד