ווו.בנייה הלניסטית (המאה השנייה לפני הספירה) ששולבה בשער מתקופת הברזל.