?.101?כלי חרס מעוכבת החורבן שהביאו האשורית על גזר.