?.90?מגדל בנוי אבני גזית,נשען כנגד "החומה החיצונית?."?