?.77?שחזור איזומטרי של הבית הצפון־מזרחי בשלב ?.5A?