?.68?מבני מגורים ומתקני מלאכה על המדרון הדרומי של התל,בתקופת הברזל א.