?.58?גביע זכוכית,נמצא ליד ראשה של "שרה" במערה ?.I10A?