?.49?קנקנים נושאים חרותות בכתב הפרוטו־כנעני,מימי נפילת מר בידי חתותמס ה־?.3?