?.46?ביצורי תקופת הברונזה התיכונה א: שיטת בניית החלקלקה מעפר ואבן גיר.