?.45?ציור החתך שנעשה על ידי משלחת גזר בביצורי התל מתקופת הברונזה התיכונה ג.