?.32?תכנית המערה שנחצבה בגבעת "הבמה?/'? כפי שצוירה בידי מקליסטר.