?.25?קבר ארגז מסי ?nDipnn 01 30? הברונזה התיכונה א,מחפירות מקליסטר.