?.26?כלי חרס מתקופת הברונזה התיכונה א שנמצאו על פני השטח בכל רחבי תל גזר.