?.23?אסבו ציבורי מתקופת הברונזה התיכונה א בגזר (מבנה מס' ?.(24220?