?.18?מבחר ממצאים מהתקופה הכלכוליתית שנמצאו על ידי משלחת גזר.