?.2? מפת התלים של ארץ ישראל.שים לב למיקומה של גזר.