תוכנית בית־הבנסת בנברתין.המבנה מן המאה השלישית חרב בתקופה מאוחרת ונבנה מחדש במאה השישית לסטירה.לבית־הכנסת בנברתין פתח יחיד (בצר הדרומי) ושני טורי עמודים בלבד. אי מאירס וקי מאירס,ארץ־ישראל,טז (ספר אורלינסקי?,(?עמי ?177"?