שיחזור החזית של בית־הכנסת בא־דיבה. שם,בתי־הבנסת,ציור 251