שיחזור בית־הכנסת בגוש חלב.הגג מתואר בגג באסיליקלי 1 הגמלון של אולם התווך מוגבה יותר מגג הסיטראות.אולם התווך נהנה מתאורה של חלונות מיוחדים ?')?תאורה ק לרסנ1וריתי) והשווה גם השיחזור בברך הראשון,עמי ?.130? מאירס,קדמוניות,יג (תש"ם?,(?עמי ו4