שיחזור פנים בית־הבנסת במירון,מן המאה השלישית לספירה.מעל סטווי הסיטראות שוחזר יציע, ובקיר הדרומי,הפונה לירושלים — היבלית של ארון קודש.בחזית הבניין מדרום,שוחזר פרונאוס גמלוני כדוגמת ברעם,אך דומה ששיחזור זה אינו נשען על מימצא ארכיאולוגי מספק. מירון,איור ?5,2?