תוכנית בתי־הכנסת בכפר נדוום (מימין) וחורכת העמודים (משמאל) — נציגים אופייניים של בחי־ הכנסת מן הטיפוס 'הגלילי־הקדום' (וראה תצלום חורבת העמודים בכרך הראשון,עמ' .(155 בתי־הכנסת העתיקים,עמי 2ו-גו