תשובת אנשי נינוה והוויכוח היהודי־נוצרי

תשובת אנשי נינוה והוויכוח היהודי נוצרי אפיים אלימלך אויבך לפי דברי המשנה 0 מתחיל הזקן שבחבורה את דברי הכיבושין בתענית צבור במלים : ' אחינו לא נאמר באנשי נינוה וירא אלהים את שקם ואת תעניתם ( יונה ג ו ) אלא וירא אלהים את מעשיהם , ' תשובת אנשי נינוה דוגמא היא לתשובת ישראל " . לא שק ותענית גורמין אלא תשובה ומעשים טובים גורמים * . ( 2 גם בבבלי ( 3 נדרשים מעשיהם של אנשי נינוה לשבח : 'ויתכסו בשקים האדם והבהמה ( יונה ג ח , ( מאי הוו עבדי , אסרו הבהמות לחוד ואת הולדות לחוד , אמרו לפניו רבש"ע אם אין אתה מרחם עלינו אין אנו מרחמים על אלו . ויקראו לאלהים בחזקה , מאי אמור , אמרו לפניו רבש"ע עלוב ושאינו עלוב , צדיק ורשע , מי נדחה מפני מי . וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם , אמר שמואל אפילו גזל מריש ובנאו בכירה מקעקע כל הבירה ומחזיר מריש לבעליו . * בהערכה אחרת של תשובת אנשי נינוה אנו נתקלים במקורות הארצישראליים . בירושלמי : (* יאמר רשביל תשובה של רמיות עשו אנשי נינוה , מה עשו , ר' חונה בשם ריש בן חלםותא העמידו עגלים מבפנים ואימותיהם מבחוץ , סייחים מבפנים ואימותיהם מבחוץ והוון אילין געיי מן הכ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי