המרד בימי טריאנוס

המרד בימי טריאנוס מי » נה פוצ » ' א . מבוא שנת השמונה עשרה לשלטונו של טריאנוס קיסר הפך המזרח הקרוב , ממסופוטמיה ועד ^ " קירנאיקה , זירה של מרד יהודי אלים אשר כוון נגד העולם ההלניסטי רומי . לראשונה בהיסטוריה הכתובה , כפי הנראה , הניפו היהודים את נס המרד בו בזמן בארצות שונות , הן בתחומי הקיסרות הרומית והן מחוצה להם ( במסופוטמיה . ( יתרה מזו : בהקשר הרחב של תולדות היהודים כעם , היתה זו גם הפעם הראשונה שהאינטרסים של היהודים במולדתם יהודה הזדהו לכאורה עם אלה של יהודי הפזורה . ואל נכון אין זה מקרה שזהות מטרות זו נתגלתה פחות מ 50 שנה לאחר חורבן בית שני . שורשי המתיחות בין היהודים לבין המימסד היווני רומי קדומים הם . במצרים ובקירנאיקה - ומותר לשער שגם בקפריסין ( במצב ששרר במסופוטמיה , שהיה שונה לחלוטין , נדון להלן ) - נתגלעו החיכוכים כבר בתקופה שבה מוטטו הרומאים את השלטון התלמיי . בשל שני גורמים עיקריים חלה נסיגה חמורה במצב היהודים . גורמים אלה היו התפוררותו ופיזורו של הצבא המצרי תלמיי , שבשורותיו שירתו יהודים רבים , והתמיכה המיוחדת שהעניקה רומא לאוכלוסיה היוונית . אף שברית יוונית רומית זו לא ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי