תולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד

תולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד גדל » הו אלון מבוא 0 יק א ' לבירור מקומר . של התקופה התלמודית בתולדות ישראל הערכתה של אותה התקופה , שאנו פותחים לעיין בה מעתה , המקפלת קרוב לשש מאות שנה , מחייבת תחילה לקבוע את מקומה בספר ההיסטוריה הגדול של האומר . בכללותו . שגור אצלנו הנוהג להכליל את כל אותם הימים הרבים שמחורבן הבית השני ולהלן בתקופה ארוכה אתת , שאנו מכנים אותה בשם : תקופת הגלית . בהתאם לכך הרינו נוהגים לחלק את תולדות האומה חלוקה משולשת : ימי ב > ת ראשון ( לרבות פרק הזמן שקדם ליסוד המלכות בישראל , ( ימי בית שני ותקוות הגלות , הפותחת מיד עם החורבן . השקפה זו' הנסמכת על הבחנת כמה עובדות מכלל הסימנים הקובעים את המושג "גלות , " איננה דווקא מעשה חדש של הדורות האחרונים ! כבר אתה מוצא מעינה בדורות הסמוכים לחורבן . בכמה מקומות בדברי תנאים ואמוראים ראשונים , הרי אנו קוראים על "הזמן הזה" — כנגד הימים שבפני הבית — "שאין ישראל יושבין על אדמתך ולשונות כיוצא בזה . למעלה מכן — בכתביהם של אבות הכנסיה הנוצרית , המדברים בפרשיות הרבה בישראל שגלו מארצם והורחקו ממולדתם  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי