תוכן העניינים

תוכן העניינים 5 הקדמה א . מקומה של התקופה בתולדות ישראל 9 גדליהו אלון - תולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשגה והתלמוד - מבוא מתוך : הנ " ל , שם , א , תל אביב תשי " ג , עמ' , 24-3 הוצאת הקיבוץ המאוחד 31 אפרים אלימלך אורבך - היהודים בארצם בתקופת התנאים מתוך : בחינות 4 , ( תשי " ג , ( עמ ' , 72-61 הוצאת מוסד ביאליק ב . מיבנה עד בר כוכבא 45 מנחם שטרן - המשטר הרומי בפרובינציה 'יודיאה' מן החורבן ועד למרד בר-כוגבא מתוך : ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי , א , צ' ברס ואחרים ( עורכים , ( ירושלים תשמ " ב , עמ' , 17-1 הוצאת יד יצחק בן צבי 62 שמואל ספראי - בחינות חדשות לבעית מעמדו ומעשיו של רבן יוחנן בן זכאי לאחר החורבן מתוך : ספר זכרון לגדליהו אלון , מ ' דורמן ואחרים ( עורכים , ( תל אביב תש"ל , עמ' , 226-203 הוצאת הקיבוץ המאוחד 86 מרינה פוצ ' י - המרד בימי טריאנוס מתוך : יהודה ורומא - מרידות היהודים , א ' רפפורט ( עורך , ( תל אביב תשמ"ג , עמ' , 381-378 , 204-185 הוצאת עם עובד 110 אהרן אופנהיימר ובנימין איזק - תולדות המחקר של מרד בר-כוכבא מתוך : מערכות המסתור בשפלת יהודה , ע ' קלונר וי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי