1906ק יור ניו, ?Alliance Educational (? (נוכי ' החי האיגוד " של בישול בשיעור צעירותמהגרות )ק יור ניו, א" ייוו^ 1באדיבות(