ד.ראשית התנועה הציונית והתפתחויות ביישוב היהודי בארץ ישראל משלהי המאה ה־19